Obchodní a dodací podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen ODP) upravují každý obchodně závazkový vztah mezi společností Attack promotion s.r.o., se sídlem Hyacintová 10, 106 00 Praha 10, IČ: 27176100, DIČ: CZ27176100 zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze  pod sp.zn. C 102083 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a společností označenou v objednávce či kupní smlouvě jako  kupující apod. ( dále jen „kupující“) na straně druhé (prodávající a kupující společně dále také jako „smluvní strany“, případně jednotlivě jako „smluvní strana“).
 2. Kupní smlouva je platně a účinně uzavřena v okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky kupujícím (poštou, faxem nebo e-mailem) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem). Veškerá ustanovení ODP, včetně jejích příloh, se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Ve všech ostatních případech, které nejsou upraveny v ODP, se smluvní vztah bude řídit zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu v rámci svého podnikání.

II. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s nimi souvisejících služeb závazně objednaných kupujícím.

III. Kupní cena

 1. Kupní cena zboží a služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v ceníku, platným ke dni uzavření smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
 2. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.
 3. Cena zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnuje cenu baterií, pokud není v nabídce uvedeno jinak.
 4. K elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č.185/2011 Sb., o datech, popř.poplatek vyplývající ze zákona č.121/2000Sb.., autorský zákon.
 5. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu a náklady na balení, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.
 6. Náklady na dopravu, balné a případné recyklační poplatky budou účtovány na faktuře samostatně.
 7. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží a služeb.

IV. Dodací podmínky

 1. Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena prodávajícím v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky. Běžná dodací lhůta je 7-10 pracovních dnů.
 2. U zakázek s požadovaným brandem (potisk, výšivka..aj.aplikace) je nutno do 1 pracovního dne od potvrzení objednávky zaslat podklady pro zpracování grafických náhledů (korektur) v požadovaném formátu a tyto do 1 pracovního dne písemně odsouhlasit.
 3. V případě, že se tak nestane, bude dodací lhůta posunuta o počet dnů, ve kterých je kupující v prodlení se zasláním podkladů nebo s písemným odsouhlasením náhledů (korektur).
 4. Sjednaná zálohová platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění smlouvy je považováno za řádně plněnou dodávku.
 6. Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním smluvnímu dopravci.
 7. Místem plnění dodávky je dle domluvy sklad prodávajícího na adrese Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 nebo kancelář prodávajícího na adrese Hyacintová 10, 106 00 Praha10.

V. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH a dále také případně další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
 2. Úhrada objednaného zboží a služeb je realizovatelná zálohovou platbou předem, platbou v hotovosti, dobírkou nebo platbou faktury bankovním převodem po dodání zakázky.
 3. Splatnost kupní ceny je 14dnů od vystavení faktury prodávajícím, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
 4. Vlastnická práva na zboží přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.
 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvního úroku z prodlení ve výši 1% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
 6. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.
 7. Kupující je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za kupujícím či její části třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 8. Kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího žádným způsobem nezatíží (např. zástavním právem) své pohledávky za prodávajícím z kupní smlouvy ve prospěch třetí osoby.
 9. Kompenzace faktur může nastat pouze po předchozí vzájemné dohodě.

VI. Reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li v ODP stanoveno jinak.
 2. Reklamace musí být vždy písemná. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60-ti dnů.
 3. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku sjednávají, že  prodávající je v případě oprávněné reklamace vad zboží kupujícímu oprávněn dle svého užívání zvolit jeden z následujících způsobů vyřízení reklamace:
  1. odstranění vady opravou zboží
  2. dodání nového nebo chybějícího zboží
  3. sleva z kupní ceny zboží nebo
  4. vystavení opraveného daňového dokladu na vadné zboží (vrácení kupní ceny)
 4. V případě vyřízení reklamace jedním ze způsobů dle čl.VI. odst. 3 ODP nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
 5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2112 odst. 1, věta druhá občanského zákoníku.

VII. Ostatní podmínky

 1. Minimální odběry jsou stanoveny podmínkami prodeje.
 2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost plnění v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat kupujícího a zároveň je oprávněn prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy, aniž by odpovídal za škodu vzniklou kupujícímu řádným nesplněním zakázky.
 3. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy kupujícím nebo jeho předáním dopravci přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
 4. Za škody na vlastním zboží dodaném kupujícím k brandu (potisk, výšivka..aj.aplikace), odpovídá prodávající maximálně do výše sjednané ceny potisku. Tím není dotčeno ustanovení č.VIII. odst.8.
 5. Při nepřevzetí hotové zakázky ve sjednané době je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% hodnoty celé zakázky a poplatky za náklady spojené s dopravou zboží zpět na sklady v případě neobrandovaného zboží vyčíslené prodávajícím a 100% hodnoty celé zakázky v případě obrandovaného zboží, a to na základě faktury vystavené prodávajícím.
 6. Závazek kupujícího zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
 7. V případě, že bude smluvní pokuta dle čl.VIII. odst.4 ODP snížena soudem, zůstává prodávajícímu zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
 8. Smluvní strany se dohodly a výslovně prohlašují, že prodávající není povinen hradit případnou škodu vzniklou kupujícímu v jakékoliv souvislosti s kupní smlouvou převyšující částku kupní ceny za dané zboží.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky při dodání zboží +/- 5%

VIII. Podmínky prodeje

 1. Minimální hodnota objednávky je 3000,- Kč bez DPH při zachování níže uvedených kusových odběrů:
  1. Trika, polokošile, košile – 5ks od typu, barvy a velikosti
  2. mikiny, tepláky. svetry   – 5ks od typu, barvy a velikosti
  3. bundy, vesty, kalhoty      – 5 ks od typu a barvy (pokud není obchod.oddělení stanoveno
   1. po vzájemné domluvě jinak
  4. čepice a doplňky           – 10ks od typu , barvy a velikosti (výjimkou je značka Atlantis, kde jsou odběry dané balením)
 2. V případě nedodržení kusových odběrů je účtován manipulační poplatek ve výši 200,-
 3. Katalogový textil je možné vidět na vzorkovně, a pokud není k dispozici, zákazník může jednotlivé vzorky, na základě domluvy s obchodním oddělením, objednat a zakoupit.
 4. Zboží je možné objednat pouze za předpokladu, že kupující souhlasí s běžnou kvalitou, provedením, materiálem a velikostními rozměry objednávané značky. Velikostní tabulky je možné vyžádat v obchodním oddělení.
 5. Zboží není možné vracet z důvodů neznalosti výše uvedených kritérií.
 6. Výdejová doba na adrese skladu: 8,30-16,30hod., kde probíhá i hotovostní platba za vyzvedávané zboží.

IX. Cena dopravného a balného

 1. Cena za dopravné a balné v ČR je za 1 karton 150,- bez DPH, pokud není stanoveno obchodním oddělením jinak.
 2. Cena za dopravné a balné do zahraničí je stanovena a písmeně potvrzena kupujícímu, po přechozí domluvě, obchodním oddělením.

X. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn zcela nebo částečně odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem a dále v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny o více jak 14dnů.
  1. S kupujícím bylo zahájeno insolvenční řízení Kupující postoupí pohledávku za prodávajícím či jakoukoliv její část třetí osobě s čl.V odst.8 ODP.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem, není-li v ODP či kupní smlouvě stanoveno jinak.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy písemné s uvedením důvodů.
 4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 5. V případě porušení povinnosti kupujícího, jež povedou k odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši 25% hodnoty celé zakázky a poplatek za náklady spojené s dopravou zboží zpět na sklady v případě neobrandovaného zboží a 100% hodnoty celé zakázky v případě obrandovaného zboží, a to na základě faktury vystavené prodávajícím  (viz. VII. Ostatní podmínky)

XI. Reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li v ODP stanoveno jinak.
 2. Reklamace musí být vždy písemná. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60-ti dnů.
 3. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku sjednávají, že  prodávající je v případě oprávněné reklamace vad zboží kupujícímu oprávněn dle svého užívání zvolit jeden z následujících způsobů vyřízení reklamace:
  1. odstranění vady opravou zboží
  2. dodání nového nebo chybějícího zboží
  3. sleva z kupní ceny zboží nebo
  4. vystavení opraveného daňového dokladu na vadné zboží (vrácení kupní ceny)
 4. V případě vyřízení reklamace jedním ze způsobů dle čl.VI. odst. 3 ODP nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
 5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2112 odst. 1, věta druhá občanského zákoníku.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem
 2. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
 3. Zboží dodávané prodávajícím je určeno výhradně k reklamní a propagačním účelům.